Hizmet ve Ürünler

Hizmetler & Ürünler

 Bitkisel Üretim

 • Ürün verimliliğini maksimize eden tercihinize göre “Global GAP”, “İyi Tarım Uygulamaları” ve “Organik tarım” gibi sürdürülebilir tarım teknolojilerine uygun teknolojik yatay ya da dikey bitkisel üretim sistemleri ve internet tabanlı akıllı sera sistemlerinin kurulumu ve yönetimi
 • Hastalık ve zararlılara toleranslı/dayanıklı, yüksek verimli yeni çeşit tohum & anaç tedariki
 • Toprak, su ve yaprak analizleri
 • Akıllı & Sensörlü toprak altı ve üstü sulama sistemlerinin tedariki, kurulumu ve yönetimi
 • Akıllı ürün depolama ve muhafaza yapı (silo) sistemlerinin kurumu ve yönetimi
 • Yavaş salınımlı yeni nesil organik, kimyasal gübre ve bitki besin maddesi tedariki

 

Hayvansal Üretim

 • Hayvan refahı ve hayvansal ürün eldesini maksimize eden teknolojik hayvansal üretim (kümes, ahır, ağıl vb) sistemlerinin kurulumu ve yönetimi
 • Hayvansal üretimde ihtiyaç duyulan yüksek besin & mineral içerikli yem & preparat & katkı maddesi & vitamin & ilaç & aşı tedariki

 

Bitki Koruma

 • Ruhsatlandırma amaçlı her türlü pestisitin (biyolojik ya da kimyasal) arazi ve laboratuvar etkinlik ve yan etki denemelerinin uluslararası standartlarda yapılması
 • Tarımsal mücadelede kullanılan biyoteknolojik (dsRNA terkipli, peptit-bazlı) ve mikrobiyolojik (Bacillus thuringiensis, bakuloviral, entomopatojenik nematod ve fungus terkipli), bitki bazlı (neem) biyopreparatların ve biyolojik mücadele ajanlarının (parazitoid Trichogramma ve predatör Coccinellid) tedariki
 • Tarımsal pestisit kalıntı analizi

 

Halk Sağlığı

 • Sivrisinek mücadelesinde kullanılan konvansiyonel ve biyolojik preparatların (Bacillus thuringiensis terkipli) tedariki
 • Ev haşereleri (hamamböceği vs.) için biyolojik & kimyasal preparatların tedariki
 • Fare mücadelesi için biyolojik & kimyasal preparatların tedariki
 • Ev, okul ve hastane gibi yaşam alanlarında uluslararası ve ulusal standartlara uygun haşere mücadelesi
 • Şehir, kırsal ve doğal alanlarda uluslararası ve ulusal standartlara uygun sivrisinek mücadelesi

 

Laboratuvar Sarf, Araç-Gereç, Ekipman ve Cihazları 

 • Temel laboratuvar sarf ve kitlerinin (DNA, RNA, Protein izolasyonu, Klonlama, Plazmit izolasyonu, RNAi) tedariki
 • Temel laboratuvar araç-gereçlerinin (Cam ve plastik malzemeler) tedariki
 • Temel laboratuvar ekipman ve cihazlarının (Hassas terazi, pH metre, Çalkalamalı Su banyosu, Otoklav, Ultra Saf Su Sistemleri, Çeker Ocak Bacasız Filtreli Sistem, Ultra Derin Dondurucu, Çalkalamalı İnkübatör, Ayarlanabilir Otomatik Pipet Seti, Vorteks Nem,Sıcaklık ve Işık Kontrollü Bitki Büyütme Kabini,  Renk Spektrofotometresi tedariki
 • Moleküler laboratuvar ekipman ve cihazları (Nanodrop UV-Vis Spekrofotometre, DNA Saflaştırma Cihazı, PCR, Real-Time PCR, Elektroforez ve Kemilüminesans Jel Görüntüleme sistemleri, Masaüstü Soğutmalı Mikrosantrifüj) tedariki
 • Arazi koşullarında ölçüm yapan mini sistemlerinin (Nem Tayin Cihazı, Taşınabilir Fotosentez Ölçüm Cihazı, Yaprakta Flavonol, Antosiyanin, Nitrojen İndeksi ve Klorofil Ölçer, IR (INFRARED) Klorofil ölçer, Infrared Termometre, Yaprak Su Potansiyel Cihazı, Klorofil Fluorometre, Porometre,  Yaprak Alan İndeks Ölçer, Kök, Yaprak, İğne yaprak ve Tohum Görüntüleme ve Analiz Sistemi, Taşınabilir Fotosentez Cihazı, Tam Otomatik Tohum Sayma Makinası, Toprak pH Metre, Toprak ve sudan EC Ölçer Toprak Nem Ölçüm Kiti) tedariki

 

Böcek Yetiştirme & Diseksiyon Aparatları, Hazır Böcek Besinleri ve Canlı Böcek

 • Böcek yetiştirme aparatları (Böcek kapları) tedariki
 • Böcek diseksiyon aparatları (Böcek iğnesi, diseksiyon araç-gereçleri)
 • Lepidopter (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Helicoverpa armigera, Cydia pomonella, Cydia molesta, Heliothis zea, Ostrinia nubilalis, Hyphantria cunea, Agrotis ipsilon, Chilo suppressalis, Trichoplusia ni, Lymantria dispar, Galleria mellonella) ve Coleopter (Leptinotarsa decemlineata, Anthonomus grandis, Lasioderma serricorne, Callosobruchus maculatus), Dipter (Ceratitis capitata, Rhagoletis cerasi, Drosophila melanogaster, Drosophila suzukii, Bactrocera oleae, Musca domestica) ve Hemipter (Aphis fabae, Aphis gossypii) yetiştirmek için hazır-yapay besin tedariki
 • Spodoptera littoralis, Leptinotarsa decemlineata, Galleria mellonella, Ceratitis capitata canlı böcek tedariki

 

Eğitim & Danışmanlık Hizmetleri & Kurslar

 • Uluslarası standartlarda akredite tarımsal araştırma laboratuvarlarının ve araştırma merkezlerinin planlanması ve kurulumu
 • Tarımsal üretime ya da araştırmaya yönelik etüt, plan, proje ve fizibilite hizmetleri ve eğitimleri
 • Bitkisel üretime yönelik türelere spesifik fide-fidan üretimi, çoğaltma metotları ve aşılama yöntemleri, dikim, terbiye şekilleri, budama yöntemleri ve sürdürülebilir tarım tekniklerine yönelik yetiştiricilik, bahçe bitkilerinin soğuk hava depolarında muhafazaları eğitimleri
 • Moleküler analiz (DNA & RNA & Protein İzolasyonu, PCR, Real-Time PCR, dd-PCR, RNA inteferans, Crispr/Cas9, Klonlama) eğitimleri
Menü